Obchodné podmienky

Aktualizované boli odseky 1. a 24. týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

Všeobecné zmluvné podmienky

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi PRELIEZKA, o.z., IČO: 37927914, so sídlom: Agátova 7/A, 84102 Bratislava a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „rodič“ ) pri organizácii letných denných táborov PRELIEZKA, o.z. ( ďalej len „tábor“ ) , ktorého sa dieťa rodiča ( ďalej len „dieťa“) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom. Tieto podmienky sú  pre zúčastnené strany záväzné.

Zmluvný vzťah

 1. Zmluvný vzťah vzniká medzi PRELIEZKA, o.z., IČO: 37927914, so sídlom: Agátova 7/A, 84102 Bratislava a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.dennetabory.sk, jeho potvrdením generovaným prihlasovacím systémom PRELIEZKA, o.z. a preukázaním dokladu o zaplatení 100% zálohy ceny objednávateľom. Ak objednávateľ nezaplatí sumu tábora do 14 pracovných dní od vyplnenia prihlasovacieho formuláru na www.dennetabory.sk, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi. Akceptujeme všetky rezervácie vytvorené v roku 2024, ak bude úhrada pripísaná na účet PRELIEZKA, o.z. najneskôr 30 pracovných dní pred začiatkom vybraného turnusu tábora.

 2. Ak objednávateľ nezaplatí sumu tábora do 30 pracovných dní pred začiatkom vybraného turnusu tábora, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.

 Cena a platobné podmienky

 1. Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora môžu uhradiť sumu za tábor nasledovne:

 • bankovým prevodom– ako variabilný symbol /VS/ pri prevodoch uvádzajte číslo vygenerované prihlasovacím systémom a do poznámky uvádzajte meno dieťaťa. Číslo účtu v tvare IBAN: SK1711000000002927833357 (Tatra banka, a.s.)

 • platobnou bránou 24-pay - Platby platobnými kartami Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard a Diners Club, okamžité platby Uni platba, ČSOB platobné tlačítko, tatra pay, sporo pay, VÚB eplatby, platba online Poštovej banky, VIAMO – platba obchodníkom a bankové prevody cez internetové bankovníctvo väčšiny slovenských bánk.

 • 2%dane– podrobné informácie a návod nájdete TU

 • Rekreačnými poukazmi od Edenred, Benefit Plus a Benefity UP, . podrobné informácie o platbe rekreačnými poukazmi nájdete nižšie:

 • Edenred

  • Pri vytvorení objednávky zadajte možnosť Platba na účet / Benefity UP / Benefit Plus / Edenred Dovolenka

  • Po odoslaní objednávky sa prihláste sa na stránku SMS platby | EDENRED.sk kliknite na tlačidlo Registrovať kartu. Pošlite SMS v tvare:

       ID ČÍSLO PREVÁDZKY(medzera)SUMA(medzera)ČÍSLO OBJEDNÁVKY na mobilné číslo 0902 028 928. Naše ID ČÍSLO PREVÁDZKY je 3563839. Skontrolujte potvrdenie o zaplatení, ktoré dostanete v spätnej SMS.

 • Benefit Plus

  • Pri vytvorení objednávky uveďte do poznámky k objednávke, že platba bude realizovaná prostredníctvom Benefit Plus,

  • V rámci objednávky zadajte možnosť Platba na účet,

  • Odošlite objednávku,

  • Prihláste sa na stránku benefit-plus.eu/sk/následne si vo svojom Benefit Plus zákazníckom konte zadajte túto platbu a vyžiadajte si naň poukážku,

  • Automaticky bude na e-mail OZ Preliezka doručená poukážka s Vaším menom a údajmi, na základe ktorej platbu spárujeme.

 • Benefity UP

  • Pri vytvorení objednávky uveďte do poznámky k objednávke, že platba bude realizovaná prostredníctvomBenefity UP kde zároveň doplníte posledných 8 čísel Vašej Benefity UP karty,

  • V rámci objednávky zadajte možnosť Platba na účet

  • Odošlite objednávku,

  • Na základe čísel z Vašej Benefity UP karty si od Vás vyžiadame platbu za tábor,

  • Platby za tábor je potrebné potvrdiť! Spoločnosť Benefity UP Vám pošle potvrdzovaciu SMS alebo e-mail,

  • Po potvrdení platby prebehne úhrada za tábor.

 1. Suma musí byť uhradená v plnej výške najneskôr 14 pracovných dní od vykonania rezervácie konkrétneho termínu tábora.

 2. Zmluvu nahrádza objednávka s presnou špecifikáciou turnusu /termín/, identifikáciou objednávateľa a ďalších záujemcov zaslaná elektronickou poštou /info@dennetabory.sk/.

 Uplatňovanie zliav

 • Vždy si môžete uplatniť iba jednu zľavu na jednu objednávku.

 • Nie je možné rôzne zľavy kombinovať v jednej objednávke. Rovnako nie je možné spájať na jednu objednávku zľavu a akciu, ktorú vyhlási Preliezka o.z.

 • Nie je možné uplatniť akúkoľvek zľavu, ak platíte cenu tábora prostredníctvom 2% z daní alebo prostredníctvom kariet či rekreačných poukazov:

  • Benefity UP, UP Rekrea

  • BENEFIT PLUS

  • kartou EDENRED Dovolenka

 • Takisto nie je možné kombinovať úhradu prostredníctvom darovaných 2% z daní a vyššie spomenutých rekreačných poukazov.

Nástup detí na tábor

 1. Pri nástupe do tábora si deti prinesú: Prihlášku, ktorej súčasťou je aj Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťaje potrebné priniesť v deň nástupu dieťaťa do tábora podpísanú rodičom. Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo podpísané lekárom, stačí podpis rodiča – zodpovedného zákonného zástupcu. kópiu preukazu poistenca. Ak dieťa užíva lieky alebo trpí potravinovou intoleranciou, má na niečo alergiu, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať vedúcemu tábora.

 2. Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená elektronicky /e-mailom/ na mailto: info@dennetabory.sk, prípadne telefonicky na +421 905 756 043

Povinnosti a práva objednávateľa

 1. Príchod dieťaťa do tábora /každý deň/ je vždy od 07:45 do 8:30 hod /ak nie je dohodnuté inak/. Prezentácia detí začína o 08:30 hod za prítomnosti vedúceho tábora, zdravotníka a výchovných vedúcich. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 16:30 do 17:00 hod. /ak nie je dohodnuté inak/.

 2. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo  neúplných údajov  v nástupnej lekárskej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je Spoločnosť oprávnená  vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.

 3. Objednávateľ sa zároveň stáva členom PRELIEZKA, o.z. na daný kalendárny rok, v ktorom bol formulár odoslaný.

 4. Návštevy detí v tábore z technických a výchovných dôvodov neodporúčame. V prípade nejasnosti kontaktujte vedúceho tábora.

 5. Telefonický kontakt – ak je v tábore telefón, z dôvodu nenarúšania programu bude k dispozícii iba v dohodnutom čase. 

 6. Cenné veci ako značkové oblečenie, šperky /napr. zlaté retiazky, náramky, atď./, mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3, elektronické hry a iné neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu PRELIEZKA, o.z. nezodpovedá. Cennejšie veci je nutné uschovať u vedúceho tábora.

 7. Keďže v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

Povinnosti a práva OZ PRELIEZKA

 1. Pri prerušení pobytu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy, a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa a zákonný zástupca dieťaťa doručí potvrdenie od lekára o nemožnosti nastúpiť či pokračovať v tábore emailom na adresu info@dennetabory.sk alebo poštou na PRELIEZKA, o.z., Lipského 6, Bratislava – Dúbravka. Pri prerušení pobytu z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká.

 2. PRELIEZKA, o.z. je povinná dodržať všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.

 3. Ak je PRELIEZKA, o.z. nútená v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, termínu alebo vybraného tábora za iný z ponuky PRELIEZKA, o.z.. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, PRELIEZKA, o.z. mu vráti celú úhradu. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 5 kalendárnych dní pred nástupom.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do PRELIEZKA, o.z..

 2. V prípade nezaplatenia ceny za tábor v stanovených lehotách je PRELIEZKA, o.z. oprávnená písomne od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce a rodič je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré PRELIEZKA, o.z. nesplnením povinnosti rodičom vznikli.

 3. V prípade ak dieťa nenastúpi  do tábora, alebo nezačne čerpať služby tábora z akéhokoľvek iného ako zdravotného dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.

 4. V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu  oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, sa postupuje oznámením tejto skutočnosti OZ PRELIEZKA a následne výmenou termínu v prípade voľných kapacít v požadovanom termíne.

 5. PRELIEZKA, o.z. môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet OZ PRELIEZKA. V takomto prípade PRELIEZKA, o.z. obratom vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.

 6. PRELIEZKA, o.z. si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet detí (minimálny počet je individuálny pre každý druh tábora), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred nástupom do tábora. PRELIEZKA, o.z. umožní  dieťaťu  účasť v inom turnuse tábora, pokiaľ budú voľné miesta a rodič s tým bude súhlasiť, inak PRELIEZKA, o.z. bezodkladne  vráti rodičovi už zaplatenú celú cenu za tábor.

 7. PRELIEZKA, o.z. si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v dennom tábore, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných účastníkov tábora, alebo zamestnancov a pedagógov PRELIEZKA, o.z., spoločnosti, MŠ alebo ZŠ, prípadne inej inštitúcie, kde sa tábor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.

 8. Rodič má právo písomne oznámiť Spoločnosti, že namiesto  jeho dieťaťa sa tábora zúčastní iné dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi rodiča tohto náhradného dieťaťa.  Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového rodiča s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené v zmluve a Prihláške, pričom toto oznámenie musia podpísať rodičia oboch zamieňaných detí pred zamestnancom Spoločnosti v jeho sídle.  Dňom  doručenia oznámenia  sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny tábora, ako i úhrady nákladov, ktoré PRELIEZKA, o.z. so zmenou rodiča vzniknú.  Za takúto zmenu si účtuje Spoločnosť poplatok 10 Eur.

Storno podmienky

 1. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o tábore, vrátenie už zaplatenej ceny  a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:
  – v prípade stornovania 10 a viac kalendárnych dní pred nástupom tvorí storno 25 % z ceny pobytu.
  – storno do 10 až 2 kalendárnych dní pred nástupom predstavuje 50% z ceny pobytu.
  – v prípade stornovania 2 a menej kalendárnych dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 100% z ceny pobytu. V tomto prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný termín daného, resp. iného tábora.
  – v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za tábor.

 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností , ktoré Spoločnosť nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a objednané služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Spoločnosť povinná vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor. O týchto zmenách spoločnosť operatívne informuje rodičov.

Ochrana osobných údajov

Všetky informácie ohľadom ochrany osobných údajov nájdete po kliknutí na odkaz Poučenie o spracúvaní osobných údajov poskytnutých od dotknutej osoby

 1. Rodič výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany PRELIEZKA, o.z. sú predmetom  práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

Záverečné ustanovenia

 1. V  prípade vzniku sporu  súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou  sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  a právnym poriadkom  platným  v Slovenskej republike.

 2. Rodič podpísaním Záväznej prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného PRELIEZKA, o.z. prehlasuje, že pred vyplnením Prihlášky si tieto Všeobecné  zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel  a súhlasí s nimi.

 3. Tieto podmienky účasti platia od 01.03.2017 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora.