Dôležité informácie a inštrukcie

Dôležité informácie

 1. Do táborov prijímame deti vo veku od 3 do 14 rokov. Do tábora Veselí vodáci a Letné ródeo prijímame deti od 7 do 14 rokov z bezpečnostných dôvodov.

  1. ŠPECIÁLNE KATEGÓRIE PRODUTOV:

   1.  Produkt Letné ródeo - letného denného táboru Letné ródeo sa môžu z bezpečnostných dôvodov zúčastniť iba deti s maximálnou telesnou hmotnosťou do 80kg.

 2. Tábory sa budú konať aj počas štátnych sviatkov, ktoré pripadajú na obdobie letných prázdnin.

 3. Deti je potrebné medzi 7:45 – 8:30 priviezť na dohodnuté miesto v Bratislave. Deti si prídete vyzdvihnúť medzi 16:30 – 17:00 na tiež dohodnuté miesto. Miesto stretnutia a vyzdvihnutia detí sa dozviete priamo v programe tábora. Bližšie informácie k nástupu do tábora budú rodičom posielané prostredníctvom mailu cca 1 týždeň pred plánovaným začiatkom tábora.

 4. Celodenná strava (desiata, obed, olovrant aj pitný režim) je pre deti zabezpečená a je zahrnutá v cene tábora. V prípade bezlepkovej, bezlaktózovej, histamínovej či inej alergie, uveďte tento fakt do prihlášky a stravu pre Vaše dieťa zabezpečíme podľa druhu alergie, ktorá mu bola diagnostikovaná

 5. Prihlásiť deti je možné len prostredníctvom našej web stránky TU. Systém ponúka LEN VOĽNÉ TERMÍNY táborov. V prípade, že by termín voľný nebol, systém Vám ho neponúkne.

 6. Prihlásením dieťaťa do denného tábora, organizovaného občianskym združením Preliezka, súhlasí rodič so všeobecnými podmienkami.

 7. Hneď po registrácii Vám bude prostredníctvom systému automaticky poslané potvrdenie o prijatí registrácie dieťaťa do denného tábora spolu s informáciami o platbe, a to na mailovú adresu, ktorú zadáte do registračného formulára. V prípade, že email neprišiel, prosím prekontrolujte spam alebo nevyžiadanú poštu. Pokiaľ email neprišiel ani sem, kontaktujte nás na info@dennetabory.sk alebo 0905 756 043

 8. Záväznú prihlášku dostane rodič mailom po uhradení tábora. Prihlášku, ktorej súčasťou je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa je potrebné priniesť v deň nástupu dieťaťa do tábora podpísanú zákonným zástupcom dieťaťa. Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo podpísané lekárom, stačí podpis rodiča – zodpovedného zákonného zástupcu.

 9. Ak je rodič zamestnancom niektorej zo zazmluvnených spoločností s O.Z. Preliezka, a na základe pracovného vzťahu má záujem na uplatnenie zľavy, prosíme v prihláške o zadanie firemnej mailovej adresy, zamestnaneckého čísla, prípadne o preposlanie zamestnaneckého preukazu (toto je predmetom osobitných dohôd so zamestnávateľmi). Zľava je neprenosná a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami.

 10. V priebehu leta posielame rodičom mailom link na fotografie z tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. Je to pekná pamiatka na tábor a umocňuje zážitky detí z tábora. Veľmi radi sa rodičom počas prezerania fotografií pochvália, čo počas týždňa zažili

Poistenie

Deti, prihlásené do tábora je možné aj poistiť - už pri objednávaní tábora pre dieťa alebo aj dodatočne, telefonicky alebo emailom (doplnenie musí byť uskutočnené pred nastúpením dieťaťa do tábora). Ide o ÚRAZOVÉ POISTENIE cez poisťovňu UNIQA. Poistenie nie je povinné a pokiaľ má dieťa svoje vlastné poistenie, nemusíte mu doobjednávať aj naše poistenie.

Cena za poistenie je 0,6€/deň a podľa počtu dní sa cena alikvotne zvyšuje do max 3€/5dní.

Poistenie obsahuje:

 • Trvalé následky úrazu

Pripoistenie slúži na finančné zabezpečenie osoby, ktorá v dôsledku úrazu utrpela trvalé poškodenie zdravia. Poistné plnenie sa vypláca po ustálení trvalých následkov, najskôr však po uplynutí jedného roka odo dňa úrazu. V prípade, že sa následky  neustálili do štyroch rokov odo dňa úrazu, je poistiteľ povinný vyplatiť poistné plnenie, ktoré zodpovedá rozsahu trvalých následkov ku koncu tejto lehoty a dojednaniam uvedeným v poistnej zmluve. Pri stratových poraneniach sa nevyžaduje splnenie jednoročnej lehoty.

 • Drobné úrazy

Pre jednu poistenú osobu je uvedené riziko možné dojednať len jedenkrát. Pripoistenie slúži na jednorazové finančné odškodnenie poisteného za drobné úrazy, za ktoré pri vzniku nároku na poistné plnenia poistiteľ vyplatí paušálne plnenie vo výške 100 EUR. Pripoistenie kryje poistné plnenie v prípade: akejkoľvek zlomeniny kosti (úplná, neúplná); vyrazenia min. 2 trvalých zubov s poškodením koreňa; popáleniny II. alebo III. stupňa s plochou nad 100 cm2.

 • Denné odškodné

Ak vedie úraz poisteného k jeho pracovnej neschopnosti, poisťovňa vyplatí za každý deň PN od 10.dňa sumu denného odškodného dojednanú v poistnej zmluve. Pokiaľ poistený nedoloží doklad o PN a poisteným je študent, dieťa do 18 rokov, žena alebo muž na materskej alebo rodičovskej dovolenke, poistné plnenie bude vyplatené na základe lekárskej správy o skutočnej dobe nevyhnutného liečenia úrazu, počas ktorej by bola uznaná PN pre výplatu nemocenských dávok z nemocenského poistenia podľa zákona o sociálnom poistení(ďalej „lekárska správa“).

V prípade vzniku poistnej udalosti Vám zašleme na vyplnenie tlačivá, ktoré vypĺňa ošetrujúci lekár a rodič; a následne ich zašlete spať k nám (po skončení doby liečenie). My dané tlačivá postúpime poisťovni na posúdenie. Vyjadrenie o výške bolestného už dostáva priamo rodič emailom alebo poštou.

Inštrukcie

Pár dní pred nástupom do tábora rozosielame podrobné informácie o tábore, na ktorý máte prihlásené svoje dieťa. Túto informáciu obdržíte na mail, ktorý máte zaregistrovaný v prihláške.

Tento mail bude obsahovať podrobné informácie:
- miesto stretnutia a vyzdvihnutia,
- čo treba priniesť v deň nástupu,
- čo treba pribaliť do batôžka atď.

MIESTO STRETNUTIA a VYZDVIHNUTIA DETÍ:
Deti je potrebné priviesť v deň nástupu medzi 7:45 – 8:30 hod.
Deti si vyzdvihnete na dohodnutom mieste medzi 16:30 – 17:00 hod.

Miesto stretnutia: podľa typu tábora, presné info obdržíte mailom
Miesto vyzdvihnutia:
 podľa typu tábora, presné info obdržíte mailom

V DEŇ NÁSTUPU DO TÁBORA JE POTREBNÉ PRINIESŤ:
1. vyplnenú záväznú prihlášku, ktorá Vám bola vygenerovaná automaticky v systéme po uhradení tábora a poslaná na uvedenú mailovú adresu.
2. Radi by sme Vás upozornili na fakt, že je veľmi dôležité vyplniť kolonku o zdravotnom stave dieťaťa, aby sme dokázali predísť prípadným nepríjemnostiam.
3. tiež je potrebné priniesť podpísané prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré je súčasťou záväznej prihlášky. Nie je nutné, aby prehlásenie o zdravotnom stave potvrdzoval lekár. Stačí podpis rodičov.
4. spolu so záväznou prihláškou je potrebné priniesť aj prefotený preukaz poistenca.

OSTATNÉ:
1. Ak svoje dieťa zabudnete ráno natrieť ochranným prostriedkom proti slnečnému žiareniu, nemusíte mať obavy. Zabezpečíme, aby Vaše dieťa bolo počas táborov natierané prostriedkami na ochranu pokožky pred slnečných žiarením určené pre detskú pokožku.
2. V prípade chladnejšieho počasia odporúčame pribaliť dieťaťu teplejšie oblečenie a pevnejšiu obuv (mikiny, tričká s dlhým rukávom a pod….), v prípade slniečka zase šiltovky alebo klobúčiky, prípadne aj okuliare.
3. Deti by mali mať so sebou aj pršiplášť (nie dáždnik – z bezpečnostných dôvodov!!!).
4. Je dobré v každom prípade dieťaťu pribaliť náhradné oblečenie, keďže počasie je niekedy nevyspytateľné. Deti si toto oblečenie môžu ponechať v tábore. V prípade, že ho nepoužijú, nemusia ho nosiť každý deň so sebou domov, až potom v piatok.
5. Odporúčame dieťaťu pribaliť aj hygienické vreckovky a umelohmotnú fľašu na vodu, do ktorej budeme počas týždňa dolievať vodu, aby sa dodržiaval pitný režim.
6. Podľa možností prosíme nedávať deťom so sebou mobily, elektronické hry, MP3 prehrávače a pod. Narušuje to v mnohých prípadoch program tábora. Tiež môže dôjsť k poškodeniu týchto zariadení, za čo PRELIEZKA, o. z. neberie zodpovednosť. Ďakujeme za pochopenie.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte.